Användarvillkor

För att alla ska kunna handla tryggt och säkert på Bostad.shop behöver du följa våra användarvillkor.

Denna policy kompletteras av de Integritetspolicyn för sidan Bostad.shop.

Läs igenom villkoren och kontakta kundservice om det är något du är osäker över.

Allmänt

Dessa villkor ("Användarvillkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på Bostad.shop's webbplats och mobila applikationer (tillsammans kallar vi dessa för "Webbplatsen") och sådana villkor som Bostad.shop i vissa fall tillhandahåller en användare separat, reglerar din användning av Bostad.shop's tjänster (”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls av Toppare AB, org. nummer 559134-3164 (“Bostad.shop” eller “vi”). Genom att använda Tjänsterna godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem. Denna version av Användarvillkoren gäller från den 1 maj 2021.

Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare av Bostad.shop tillhandahållna villkor eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget till dessa Användarvillkor.

Annonsering på Bostad.shop

I Bostad.shop's Regler för annonsering (se nedan) finns regler för utformning och kategorisering av annonser. För att annonsera på Bostad.shop måste du följa reglerna för annonsering.

Bostad.shop förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren, inklusive reglerna för annonsering.

När du skapar en annons skapar vi automatiskt ett konto åt dig på Bostad.shop.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av en Tjänst skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen som t.ex. bilder, filmer och annonstexter ("Användargenererat innehåll").

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatsen i enlighet med Användarvillkoren.

Detta innebär att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att Bostad.shop även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Webbplatsen, exempelvis genom att lägga in en annons, ger du Bostad.shop en obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Bostad.shop får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Bostad.shop's rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Bostad.shop för Bostad.shop's användning av det Användargenererade innehållet.

Immateriella rättigheter

Bostad.shop, eller Bostad.shop's licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna. Om inte annat anges är allt material Bostad.shop's exklusiva egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Bostad.shop.

Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering och liknande samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på Webbplatsen är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från Bostad.shop.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

Marknadsföring

All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter).

Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand. Det är också förbjudet att driva telefonförsäljning till personer som tydligt har motsatt sig detta.

Ansvarsbegränsning

Bostad.shop garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Bostad.shop's kontroll och Bostad.shop ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Bostad.shop kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll.

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa varor och tjänster. Bostad.shop har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbplatsen. Bostad.shop ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.

Bostad.shop ersätter endast direkta kostnader som uppkommit vid användande av Tjänsterna som en direkt följd av vårdslöshet från Bostad.shop's sida. Bostad.shop ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, förlust av data, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. Vid tekniska fel som påverkar annonseringen ersätts högst annonskostnaden.

Bostad.shop ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Bostad.shop skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Ångerrätt

När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att annonsera på Bostad.shop måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom Bostad.shop's tjänst för annonsering innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. Bostad.shop's tjänst anses fullgjord så snart din annons har publicerats. Motsvarande regler gäller för tilläggstjänster som du köper i samband med annonsering. Exempel på tilläggstjänster är ändring eller förnyelse av annons, dessa tjänster anses fullgjorda så snart annonsen ändrats eller förnyats.

Priser

Alla priser på Bostad.shop är inklusive moms.

Överlåtelse

Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner du att avtalet som du har ingått med Bostad.shop, utan ditt samtycke, kan överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Bostad.shop eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.

Förändringar i Tjänsterna

Bostad.shop kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Bostad.shop rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

Ändringar i Användarvillkoren

Bostad.shop kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se

Kontaktuppgifter

Toppare AB, Västmannagatan 43, 11325 Stockholm
info@bostad.shop

För snabbast möjliga svar använd istället vårt kontaktformulär.

Regler för annonsering

Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

Endast annonser på svenska, danska, norska eller engelska tillåts. Företagsannonsering ska ske på svenska.

Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan eller tjänsten som erbjuds i annonsen. Övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud, tillåts ej i annonstexten.

Annonsrubriken måste beskriva varan eller tjänsten, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Varan eller tjänsten måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är Bostad.shop's egendom enligt vad som anges ovan. Det är inte tillåtet att använda sig av sådana sökord i annonstexten som gör att användare får felaktiga annonsträffar eller som innebär otillåten användning av annans varumärke.

Publiceringstid

Bostad.shop's tjänst anses fullgjord när annonsen har godkänts och publicerats på Webbplatsen. Därefter måste du som användare plocka bort annonsen så snart syftet med annonseringen är uppfyllt, t.ex. när du har sålt det som du har annonserat.

Eftersom Bostad.shop vill minimera antalet inaktuella annonser på Webbplatsen tas en annons bort av Bostad.shop efter två månader från publiceringsdagen.

På Bostad.shop tas annons bort av Bostad.shop om du inte har loggat in på ditt Bostad.shop-konto under en sammanhängande period om tre veckor. Du kommer att få påminnelse via mail när du inte har varit aktiv på en vecka med en uppmaning att logga in för att din annons inte ska tas bort. Så länge du är aktiv ligger din annons på Bostad.shop kvar tills dess du väljer att ta bort den.

Granskning och kontroll av annonser och användare

Bostad.shop förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot de Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Bostad.shop's principer och anda. Bostad.shop förbehåller sig rätten att ta bort/ändra i annonstext om texten bryter mot annonseringsregler, och annonsen efter ändringen kan publiceras.

Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande, till exempel för verifiering av en användares identitet. Den som väljer att inte medverka till en sådan kontroll riskerar att stängas av från användning av Bostad.shop.

Bostad.shop's meddelandetjänst

I Bostad.shop's meddelandetjänst kan du som har ett användarkonto på Bostad.shop skicka och ta emot meddelanden. Meddelanden som du skickat till eller tagit emot från andra användare finns på så vis samlade tillsammans med ditt användarkonto. Observera att du behöver ha ett användarkonto på Bostad.shop för att kunna skicka meddelanden och läsa meddelanden som skickats till dig av andra användare.

När du använder meddelandetjänsten visas ditt användarnamn för den du skickar meddelanden till eller tar emot meddelanden från.

God ton och ett trevligt uppträdande mellan användare är en självklar förutsättning för en bra affärsmiljö och goda affärer. Därför är det inte tillåtet att:

  • Hota, trakassera eller i övrigt agera anstötligt mot någon i Bostad.shop's meddelandetjänst.
  • Använda Bostad.shop's meddelandetjänst för att utföra någon olaglig, vilseledande eller skadlig handling.
  • I övrigt missbruka Bostad.shop's meddelandetjänst, exempelvis genom att skicka skräppost eller andra oönskade meddelanden.

Bostad.shop kan filtrera, ta bort eller stoppa meddelanden med stötande eller otillåtet innehåll. Bostad.shop kan också stoppa meddelanden eller ta bort innehåll som strider mot våra Användarvillkor eller som vi har skäl att anta strider mot gällande lagar och regler. Bostad.shop förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte följer reglerna för meddelandetjänsten eller som använder den på sätt som är till skada för oss eller våra användare.

Inga dubbletter

Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara eller tjänst mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya. Det är inte heller tillåtet att lägga in annonser med samma vara eller tjänst under flera län eller i mer än en kategori.

Ovederhäftiga/Orealistiska erbjudanden

Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden. Bostad.shop förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt Bostad.shop's bedömning är ovederhäftiga eller orealistiska.

Uthyrning av lägenhet

Vid annonsering under av lägenhet som uthyres måste annonsören intyga att ingen förskottshyra eller deposition tas ut innan lägenheten är visad och avtal/kontrakt tecknats. Bostad.shop förbehåller sig rätten att vägra annonser där det framkommit att detta inte har följts.

Stötande och kränkande innehåll

Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.

Tredjepartsinformation

När du lägger upp din annons kan Bostad.shop visa tilläggsinformation i anslutning till din annons. Sådan tilläggsinformation visas automatiskt och är baserad på den information som du som användare/annonsör lägger in, Dessa tilläggsuppgifter hämtas från externa system som tillhandahålls av tredje part och Bostad.shop tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Du måste själv som annonsör kontrollera att dessa uppgifter är korrekta. Meddela gärna Bostad.shop om något inte stämmer.

Bilder och filmer

Bilder och filmer ska vara relevanta för bostaden eller tjänsten du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn.

Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.

Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se också ovan i dessa Användarvillkor under punkten Användargenererat innehåll. Användargenererat innehåll överlåts till Bostad.shop varvid Bostad.shop får rätt att fritt förfoga över innehållet.

Vattenstämplar

Bilder kan publiceras med Bostad.shop's vattenstämpel. Detta görs för att förhindra att bilderna används i andra sammanhang som inte medgivits av dig som användare. Det är därför inte tillåtet att infoga egen vattenstämpel i bild eller film som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring.

Bostad.shop är en icke-ideell tjänst som har en ideell del i sig som heter Hemlösa
Copyright © 2022 Bostad.shop
Hemlösa
Fattiga
Pensionärer
Studenter
Sök
Företag
Live
Välkommen till
JesuS kyrka – Bostad.shop
Respektera JesuS och vår kyrka
Hjälp
Växla språk:
sv_SE
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram